Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ lektira

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

 

Aktuelni kvalifikativ je zavisni rečenični konstituent u funkciji dopune ili odredbe. On izražava neku karakteristiku subjekatskog ili objekatskog konstituenta, koja je aktuelna u vreme realizacije situacije označene predikatom (radnje, stanja, zbivanja). Ta karakteristika je vrlo bitna za sadašnji (aktuelni) trenutak vremena realizovanja.

 

Subjekatski aktuelni kvalifikativ svojom sadržinom (značenjem) upravljen je na subjekat:

 

Petar se vratio sa utakmice veoma raspoložen.

 

Objekatski aktuelni kvalifikativ (ili kvalifikativ objekta) svojom sadržinom (značenjem) određuje objekat:

 

Zatekao je razrednog starešinu potištenog.

 

Aktuelni kvalifikativ može biti izražen:

 

- pridevskom jedinicom (pridevom, pridevskom sintagmom, pridevskom zamenicom, rednim brojem), koji su kongruentni sa subjektom ili objektom u rodu, broju, padežu;

- imeničkom jedinicom u zavisnom padežu ili predloško-padežnoj konstrukciji sa pridevskim značenjem;

- imeničkom jedinicom u nominativu i akuzativu sa rečcom KAO.

 

Aktuelni kvalifikativ nije član subjekatske ili objekatske sintagme nego je poseban konstituent rečenice ili glagolske sintagme. Nevezanost za subjekat i objekat omogućava aktuelnom kvalifikativu:

 

- da mu raspored u rečenici bude promenljiv:

 

Ivan je prvi položio. - Ivan je položio prvi. - Prvi je Ivan položio.

 

- udaljen je od subjekta i objekta:

 

Ivan je došao sa ispita umoran. - Dubravka je brata zatekla raspoloženog.

 

- da subjekt ne bude izrečen:

 

Vratio se iz škole smrknuta lica. - Radio je u školi kao profesor.

 

Primećuje se sličnost aktuelnog kvalifikativa sa predikativima (pripisivanje značenja subj ektu ili objektu) ali je bitna razl ika u sledećem: predikativi pripisivanje vrše preko (posredstvom) semikopulativnih glagola, a aktuelni kvalifikativ je jedna od komponenti situacije označene glagolom.

 

Aktuelni kvalifikativ vrši prilošku funkciju:

 

- načinski aktuelni kvalifikativ (Kako?):

 

Ušao je u kuću pognute glave.

- vremenski aktuelni kvalifikativ (Kada?):

 

Došao je sa sela kao dete.

- uzročni aktuelni kvalifikativ (Zašto?):

 

Pobegao sam preplašen.

 

Uz neke glagole aktuelni kvalifikativ ima funkciju dopune jer iskazuje bitan deo informacije. Ipak, najčešće je odredba jer sadrži (izražava) neobaveznu dodatnu informaciju.

 

Aktuelni kvalifikativ zove se i atributsko-priloška odredba, predikatski atribut, privremeni atribut.

 

Aktuelan (il. actualis, fr. actuel - sadašnji, današnji, savremen, stvaran, istinit, koji se odnosi na današnjicu.

 

Kvalifikativ (nl. qualificatius) - određujući, koji bliže određuje, koji pridaje (određuje) osobinu, svojstvo.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Zamenice

loading...
0 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u