Mak Dizdar - Modra rijeka lektira

Mak Dizdar - Modra rijeka

Mak Dizdar - Modra rijeka

 

Pjesma Modra rijeka se najprije pojavila na Struškim večerima poezije 1969. godine a zatim je objavljena te iste godine u nekoliko listova i časopisa. Nakon toga je uvrštena u drugo izdanje Kamenog spavača 1970. godine da bi potom bila izostavljena iz trećeg izdanja i uvrštena kao uvodna pjesma u novu zbirku pod nazivom Modra rijeka (1971.).

 

Pjesma Modra rijeka jedna je od najboljih pjesničkih ostvarenja Maka Dizdara. U pjesmi rijeka je zapravo, simbol, a kako će čitalac taj simbol tumačiti zavisi od njega samog. Zato ova pjesma predstavlja poetiku tajne. Pjesnik ne otkriva šta se nalazi na drugoj strani rijeke, ni zašto je tako važno i vrijedno truda preći tu rijeku, već pušta čitaocu vlastito tumačenje simbola modre rijeke. Pjesnik pjesmu počinje arhaičnom riječi nikto aludirajući da se još od davnine i najstarijih vremena pokušava otkriti gdje je, zapravo, ta modra rijeka, kojoj svi krajem života težimo, šta se dešava poslije smrti, gdje se duša seli, koliko smo blizu modroj rijeci odnosno smrti, tj. prelasku na drugi svijet.

 

Kada pročitate pjesme uvidite da se kroz njih čuje Odisejev glas. Shvatit ćete da Modra rijeka kao zloba govori o povratku jednog ratnika koji je činio loše stvari i vraća se kući svjestan da će ponovo napraviti zlo. Rješava da iz toga treba izaći, a to može ako ode na drugu stranu, jer je ovaj život okružen zlobom, a nakon njega bi trebao postojati bolji svijet. Mak nas je pjesmom Modra rijeka pozvao na bolji svijet. Nesumnjivo je da je Modra rijeka u filozofskom i u poetskom, ali i u lingvističkom smislu, najpotpunija i najzaokruženija pjesma Maka Dizdara.

 

Rod - lirika

Vrsta - misaona

Tema - rijeka, život, život poslije života

Motivi - rijeka, zemlja, nebo, godine, tama

Stih - osmerac, slobodan, nije vezan rimom, 

Strofa - dvostih. Izuzetak je monostih na kraju pjesme.

Rima - isprekidana, ima nešto parne rime

Ritam - umjeren (nema interpunkcije pa tema (i vrsta) određuje ritam)

 

Stilska sredstva

 

Asonanca - Malo znamo al je znano, Ima jedna modra rijeka, Iza devet iza deset

 

Aliteracija - Malo znamo al je znano, Tma i tmuša neprebolna, Preko žege preko stege

 

Epitet - modra, sto, tisuć, neprebolna

 

Metafora - modra rijeka (život), Iza uma iza boga (nedokučivo), Tamo dolje ispod zemlje i onamo ispod neba (povezanost života i smrti)

 

Simbol - rog (vijest, opasnost), pijetao (buđenje dana – života), modra rijeka (život, traganje za smislom života, život poslije života)


Hiperbola - Sto godina široka je, Tisuć ljeta duboka je, Tma i tmuša neprebolna

Gradacija - Iza sedam iza osam, Iza uma iza boga, I još dublje i još jače

 

Anafora - Gdje pijetlovi ne pjevaju, Gdje se ne zna za glas roga, Iza gore iza dola, Iza sedam iza osam, Preko gloga preko drače, Preko žege preko stege

 

Ponavljanje - Ima jedna modra rijeka
Kontrast - Tamo dolje ispod zemlje, I onamo ispod neba

Personifikacija - Gdje pijetlovi ne pjevaju, Gdje se ne zna za glas roga

Inverzija - Sto godina široka je, Tisuć ljeta duboka je, O duljini i ne sanjaj
Elipsa - Tma i tmuša neprebolna, Valja nama preko rijeke

Poenta - Ima jedna modra rijeka, Valja nama preko rijeke ( traganje za smislom života; postoji li nešto poslije života; život poslije smrti...)

 

Nitko ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano


Već se u prvoj strofi pjesme nagovještava određena tajnovitost i nemogućnost čovjeka da u potpunosti otkrije tu tajnu, tajnu života. Od najstarijih se vremena pokušava otkriti gdje je ta modra rijeka kojoj svi ljudi teže. Glagoli znamo i ne znamo ostvaruju kontrast znati i ne znati, spoznaje i neznanja. Nitko ne zna gdje je modra rijeka iz naslova djela, ali se zna da negdje postoji.

 

Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam - Nagađanje gdje bi rijeka mogla biti, sa sigurnošću se ne može tvrditi.


I još huđe i još luđe
Preko gorkih preko mornih - Oštrije nastavlja nabrajati gdje sve može biti ta rijeka.


Preko gloga preko drače
Preko žege preko stege - Čovjek treba proći teške i trnovite životne trenutke da bi došao do rijeke. Glog, drača, žega i stega simboliziraju sve teškoće i nedaće koje čovjek treba svladati na životnom putu.

 

Tamo dolje ispod zemlje
I onamo ispod neba - Ta rijeka postoji i ispod zemlje te svojom beskrajnošću može dodirivati nebo, može se izdignuti iz prostora koji nije ljudski, koji je daleko od čovjeka te ga ne može u potpunosti spoznati.


I još dublje i još jače
Iza šutnje iza tmače - Ponovno pojačava postojanje rijeke u dubini, iza šutnje i tame.


Gdje pijetlovi ne pjevaju
Gdje se ne zna za glas roga. - U nastavku pjesme ponovno naglašava da se sa sigurnošću ne može tvrditi gdje je rijeka.

 

I još huđe i još luđe
Iza uma iza Boga


Ponavljanjem stihova ponovno pojačava nesigurnost, zagonetno i tajnovito, nešto što seže daleko, ali se opet sa sigurnošću ne može tvrditi da je to baš tako. Ponavljanjem prijedloga iza ukazuje na odbrojavanje, ljudi su sve bliže modroj rijeci, bliže su onome što ih čeka, što je iza Boga, odnosno bliže su nadljudskom koje ne mogu u potpunosti dosegnuti.


Ima jedna modra rijeka
Široka je duboka je - Naglašava postojanje modre rijeke, pokušava je približiti čitatelju i dočarati njezinu postojanost.


Sto godina široka je
Tisuć ljeta duboka jest - Brojčano izražava duljinu postojanja modre rijeke te još jednom naglašava da ona zapravo postoji od davnina.

 

O duljini i ne sanjaj
Tma i tmuša neprebolna - Ovi stihovi su poput upozorenja čitatelju, čovjeku da ne može dosegnuti duljinu postojanja rijeke.


Ima jedna modra rijeka - Ovih stihom, ponavljanjem stiha još jednom pokazuje da modra rijeka doista postoji, a izdvajanjem ovog stiha izražava i važnu misao pjesme. U ovom stihu je sadržana poruka pjesme.


Ima jedna modra rijeka -
Valja nama preko rijeke

 

Posljednjim stihom pjesnik izražava poantu pjesme; svaki čovjek treba proći težak put, put tame i trnja da bi došao do određenog stupnja životne spoznaje, čovjek treba tragati, koračati rijekom vremena da bi dosegao cilj života. Krajnji cilj života nije smrt.

 

Poanta je dio teksta u kome se jasno ističe ideja (smisao, glavna misao) književnog djela, a poanta je ove pjesme sadržana u stihu Valja nama preko rijeke. Modra rijeka je lirska misaona pjesma. Lirske misaone pjesme su pjesme u kojima se promišlja o tome što je čovjek, koja je njegova uloga ili smisao života i što su vrijednosti života. Osnovni motiv u pjesmi je rijeka. Rijeka u pjesmi predstavlja tijek života, tajne života i nemogućnost čovjeka da u potpunosti otkrije te tajne.

 

Stihovi kojima pjesnik ostvaruje temu pjesme su:


Ima jedna modra rijeka
Valja nama preko rijeke   

 

Stilska izražajna sredstva kojima se pjesnik služi su: alegorija, simbol, inverzija i ponavljanje. Simbol je stilsko sredstvo koje konkretnom predmetu daje šire značenje, a najupečatljiviji simbol pjesme je rijeka. Alegorija je preneseno značenje koje se ostvaruje u čitavoj pjesmi, a nastaje kada se metafora ili skraćena poredba proteže kroz cijelu misao pjesme.

 

Zaključak - Cijela pjesma je u prenesenom značenju. Modra rijeka znači tijek života, ali života kojega ljudi od davnina pokušavaju otkriti, spoznati što se krije iza rijeke, na drugoj strani života, gdje ta rijeka teče, odakle izvire i gdje je njezin kraj. Život je vječito traganje, spoznavanje svega što nam donosi, većinom nenadano, to je tajna koju čovjek pokušava dosegnuti. Život je spoj fizičkoga i duhovnoga postojanja, obitelj, prijatelji i bliske osobe čine život.

________________

 

Mak Dizdar - Modra rijeka

 

- Modra rijeka je ispjevana u trinaest distiha.

- Rima u ovoj pjesmi utječe na zvukovnu harmoniju ove pjesme.

- Smjenjuje se unutrašnja i vanjsa rima:


ne zna-ona
Znamo-znano
Huđe-luđe,
Žege-stege,
Devet-deset  

 

- Vanjska rima: roga-boga.

- Stihovi su čvrsto vezani.

 

- Modra rijeka ima više verzija. Pjesma je najprije počinjala stihom "Mi ne znamo gdje je ona", potom je prekrižen prvi dio stiha, te napisano "Nitko ne zna". Pjesma je počinjala neodređenom zamjenicom "nitko" ali je taj oblik vraćen u još arhaičniji "Nikto".

 

- Modra rijeka je ispisana bez interpunkcije, osim početka gdje je veliko slovo (Nikto), ostalo je sve ispisano malim slovima, bez interpunkcijskih znakova. Jedino na zavrsetku pjesme je dodata crtica, koja zbog izostanka interpunkcije i drugih pravopisnih odredbi ima funkciju snažnog grafostilema:


ima jedna modra rijeka –
Valja nama preko rijeke

 

- U naslovu susrećemo epitet modra, s jakim stilskim značenjem. Plava boja inače označava nešto što je izmjenično i nadrealno. Modra boja nije čist sinonim i ona označava nešto što je dublje, zagonetnije i tajanstvenije.

 

- Osnovni motiv u pjesmi je rijeka.

- Rijeka u pjesmi simbolizira život, i to da kako god život bio težak moramo ga preživjeti. Predstavlja tajne života, i otkrivanje života kojeg ljudi pokušavaju otkrit.

 

- Život je vječito traganje, spoznavanje svega što nam donosi, većinom nenadno, tajna koju čovjek pokušava dosegnut.

 

Stilska sredstva


Simbol - Rijeka
Inverzija - Sto godina široka je, Tisuć ljeta duboka jest

Ponavljanje - ima jedna modra rijeka


- Stihom "valja nama preko rijeke", pisac izražava poentu pjesme, a to je da svaki čovjek treba proć dug i težak put, da bi došao do određenog trenutka.

 

- Ovo je lirska misaona pjesma - Lirska misaona pjesma je refleksivno, duboko promišljena o tome što je čovjek, koja je njegova uloga, što su vrijednosti života.

________________

 

Mak Dizdar - Modra rijeka

 

Nikto ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano

 

Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam

 

I još huđe i još luđe
Preko gorkih preko mornih

 

Preko gloga preko drače
Preko žege preko stege

 

Preko slutnje preko sumnje
Iza devet iza deset

 

Tamo dolje ispod zemlje
I onamo ispod neba

 

I još dublje i još jače
Iza šutnje iza tmače

                                                               

Gdje pijetlovi ne pjevaju
Gdje se ne zna za glas roga

 

I još huđe i još luđe
Iza uma iza boga

 

Ima jedna modra rijeka
Široka je duboka je

 

Sto godina široka je
Tisuć ljeta duboka jest

 

O duljini i ne sanjaj
Tma i tmuša neprebolna

 

Ima jedna modra rijeka

 

Ima jedna modra rijeka –
Valja nama preko rijeke

                                                                

____________

 

Manje poznate riječi -

nikto – nitko, morni – umorni,

tmača – zagasitost, crnina, tama
hud – zao, strog, ljutit
tma – tama, tmuša – tmina u nekom zatvorenom prostoru

___________________________________

 

Mak Mehmedalija Dizdar rođen je 17. Oktobra 1917. godine u Stocu. Kao dječak odlazi na školovanje u Sarajevo, gdje živi do svoje smrti, 14, jula 1971. godine. Sa 19 godina objavljuje svoju prvu poetsku zbirku, Vidovopoljska noć. Odmah početkom II svjetskog rata njemačko - ustaška okupatorska vlast uskraćuje mu mogućnost javnog djelovanja, a on se priključuje ilegalnom oslobodilačkom pokretu. Neuspješna policijska potjera za Makom i njegovim starijim bratom Hamidom, takođe pripadnikom pokreta otpora, završava zvjerskim premlaćivanjem srednjeg brata i odvođenjem u logor Jasenovac i smrt majke i najmlađe sestre. Mak se nikada nije oporavio od ovog zločina. po odluci vlasti, osniva "Seljačku knjigu", izdavačku kuću za prosvjećivanje širokih narodnih masa. Ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u "Narodnu prosvjetu", jednog od najvećih i najznačajnijih izdavača na Balkanu. Kao pjesnik ponovo progovara tek 1954. godine. Iako glavni urednik moćnog izdavača, u vlastitom izdanju štampa malu plaketu, poemu Plivačica koja je, uz još nekoliko paralelnih pjesničkih pojava u zemlji, hametice ove prostore uvela u umjetnost Evrope i Svijeta. Čak posljednje dvije decenije života nikada nije dobio stalno i adekvatno zaposlenje. Sa porodicom živi uglavnom na granici siromaštva. No, njegovo je stvaralaštvo sve bogatije i plodonosnije. Zbirka Kameni spavač, objavljena 1966. godine, vrhunac je Makova stvaralaštva.

 

Baladičnim tonom mitskoga pjevača Dizdar govori o srednjovjekovnoj patarenskoj Bosni, o tragičnoj sudbini njezina čovjeka (Zapis o zemlji, Gorčin), o svevremenskoj ljubavi (Kosara), vjeri i sumnji. Poruke sa stećaka pjesniku su samo povod za umjetničko razjašnjavanje nekih bitnih pitanja čovjekova opstanka te poprimaju opća značenja, a emblematski Kameni spavač sveopću simboliku. Pjesma Modra rijeka simbolički označava Dizdarovo uvijek prisutno shvaćanje etičkog smisla pjesničkoga čina. Dizdarov govor temelji se na arhaizmima i tradicionalnim oblicima ponavljanja. Stih mu je eliptičan a stil narativan i gnomičan s odrazima usmenoga i adžamijskog pjesništva. Koristio se jezičnim blagom pučkih molitva, tužbalica, bugaršćica, pitalica, bajalica, brojalica, legendi i predaja te bio opčinjen igrivošću i magijom anonimnoga pučkog pjevača, njegovim govornim formulama, motivima i likovima iz pučkih priča, a koristio se i biblijskim motivima.

 

Mak Dizdar - Kameni spavač 

Mak Dizdar - Razmirje

Mak Dizdar - Zapis o zemlji

loading...
11 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Mak Dizdar - Modra rijeka

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u