Kako napisati uspješan esej na državnoj maturi lektira

Kako napisati uspješan esej na državnoj maturi

Kako napisati uspješan esej na državnoj maturi

 

1. PRIPREMA • Što treba učiniti prije pristupanja ispitu?

 

2. Proučiti ispitni katalog • razumjeti što je esej • poznavati vrste školski eseja • iščitati lektiru za esej • proučiti književnu teoriju povezanu uz zadane naslove • utvrditi znanje o književnim epohama • poznavati i primjenjivati pravopisna i gramatička pravila • pisati što češće i o što različitijim temama tekstove zadane dužine (400 – 600 riječi).

 

3. Što je esej • Esej ili ogled posebna je vrsta rasprave, otvorena i prema znanosti i prema književnoj umjetnosti. Pisac nastoji razbistriti neke pojave, pojmove, probleme pa ih osvjetljuje s različitih strana iskorištavajući kako svoju stručnu upućenost i erudiciju tako i lakoću književno umjetničkog izražavanja. • Poznati hrvatski esejisti bili su Antun Gustav Matoš, Miroslav Krleža, Antun Barac, Jure Kaštelan...

 

4. Što je školski esej • Poseban oblik zadatka otvorenog tipa koja zahtijeva opširniji odgovor, najčešće ne i jednoznačan. • Zadatcima otvorenog tipa mogu se provjeriti više razine znanja i vještina kao što su sposobnosti analize, sinteze, procjene koje je teško utvrditi zadatcima višestrukoga izbora ili kratkog odgovora. • U školskome eseju iz hrvatskoga jezika provjeravaju se vještina čitanja s razumijevanjem i pisanja, tj. vještina funkcionalne uporabe jezika. • Zadatkom esejskoga tipa može se provjeriti i sposobnost kritičkoga mišljenja, sposobnost organizacije i integracije ideja i vještina sastavljanja.

 

5. Vrste školskih eseja • interpretativni esej • usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova • raspravljački esej


6. Zadatak • Dobiva se samo jedan zadatak. • Može biti bilo koja vrsta školskoga eseja. • Obavezno se odnosi na neko od ispitnih djela, ali može uključivati i neki neknjiževni tekst ili pjesmu koja nije na popisu ispitnih djela, ali se tada ne ispituju sadržaji vezani uz autora i epohu.


7. Interpretacija • Tumačenje ili interpretacija dijelom se uvrštava u opisivanje (identifikacija u prostoru i vremenu), a dijelom u raspravu (identifikacija misaonih pojava i pojmova). • Značajka je ovoga tipa teksta: • izlaganje već stečenih spoznaja određivanjem ili raščlambom pojava ili pojmova. • Obično tumači, objašnjava onaj komu je jasno što je što i od čega se to sastoji. 8

 

8. Usporedna raščlamba • Kao polazni tekstovi pojavljuju se ulomci iz ispitnih djela (najmanje dva) koji su na neki način povezani. • Pristupnik treba uočiti povezanost tekstova – njihovu sličnost ili različitost – i argumentirano je obrazložiti. • Tekstovi mogu biti povezani temom, sličnim likovima, problematikom, pripadnošću istome stilskome razdoblju i sl.


9. Raspravljački esej • U ovome tipu eseja kao polazni tekst pojavljuje se ulomak ili ulomci iz nekog od zadanih ispitnih djela. • Pristupnik treba pokazati sposobnost raspravljanja o funkciji književnosti, njezinoj namjeni, zadaćama, općoj kulturnoj vrijednosti ili pak nekome drugome problemu koji proizlazi iz zadanoga ulomka/ulomaka. • Ovo je najzahtjevniji oblik eseja jer od pristupnika se ne očekuje jednoznačan odgovor već sposobnost uočavanja problema i raspravljanja o njemu na temelju stečenoga čitateljskoga i općeg kulturnoga iskustva, stečenih znanja i izgrađenih stavova


10. Rasprava • To je najzahtjevnija vrsta misaone djelatnosti jer nije dovoljno nešto identificirati, nego spoznatu pojavu valja dovesti u vezu sa svim drugim važnim pojavama ili okolnostima, uzrocima i posljedicama kako bi se otkrile vrijednosne silnice više ili manje odsudne za život pojedinca, čovječanstva ili čak i svemira. • Temelj je kritička misao. • Rasprava pretpostavlja tri stupnja: • 1. postavljanje teze (otkrivanje problema) • 2. dokazivanje teze (rješavanje problema) • 3. potvrđivanje ili odbacivanje teze (prihvaćanje najboljeg rješenja).


11. Ispitna djela • Camus, Albert, Stranac • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna • Držić, Marin, Dundo Maroje • Flaubert, Gustav, Gospođa Bovary • Goethe, Johann Wolfgang , Patnje mladog Werthera • Kafka, Franz, Preobrazba • Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi • Krleža, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza • Marinković, Ranko, Ruke (novele Ruke, Zagrljaj, Anđeo, Prah) • Nehajev, Milutin Cihlar, Bijeg • Poe, Edgar Allan, Crni mačak • Sallinger, Jerome David, Lovac u žitu • Sofoklo, Antigona • Šimić, Antun Branko, Preobraženja • Šoljan, Antun, Kratki izlet • Boccaccio, Giovanni, Dekameron (Uvod; 1. dan, 1. novela; 2. dan 3. novela; 5. novela) • Cesarić, Dobriša, Lirika • Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladoga Werthera • Gundulić, Ivan, Dubravka • Ibsen, Henrik, Nora • Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi • Matoš, Antun Gustav, Pjesme • Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići • Sofoklo, Antigona

 

12. ZA VRIJEME ISPITA Nemojte žuriti pisati vezani tekst. Sastavite natuknice i bilješke.


13. Pročitati polazni tekst • 1. pozorno pročitati uputu za pisanje eseja u kojoj je zapravo objašnjen zadatak • 2. podcrtati si ključne riječi u zadatku • 3. pročitati polazni tekst • 4. podcrtati si ključne podatke (ime pisca, ime likova, mjesto radnje, vrijeme radnje, glavne motive i sl.) • 5. pozorno pročitati smjernice ispod teksta • 6. podcrtati si ključne podatke iz smjernica


14. Strukturirati esej 1. Uvod 1. uvodna rečenica – lokalizacija teksta u književnopovijesni kontekst 2. zanimljivost povezana uz temu 3. pretpostavka (teza) - jedna do dvije 2. Razrada 1. uvodna rečenica – razrada početnih teza 2. primjeri / citati / parafraze - uz svaku tvrdnju 3. Objašnjenja – uključiti ih uz svaki citat 3. Zaključak 1. sinteza izlaganja – rabiti konektore 2. mišljenje / stav o temi – sinteza čitateljskog iskustva i znanja o temi


15. Uvod • Uvod se uvijek sastoji od jednog ulomka. • U uvodu možemo iznijeti činjenice koje prethode postavljanju teze a učinit će esej zanimljivijim. • Postavka ili teza treba biti zaključna rečenica uvoda.

 

16. Razrada • Razrada se može sastojati od više razradbenih ulomaka. • Broj razradbenih ulomaka zavisi o dužini eseja i broju primjera i obrazloženja koje mislimo ponuditi o uvodnoj pretpostavci. • Svaki ulomak razrade mora se sastojati od uvodne rečenice, zatim primjera i obrazloženja potkrijepljenih citatima i parafrazama i vlastitoga mišljenja o ponuđenoj uvodnoj tvrdnji. Sve tvrdnje iz razradbenih ulomaka trebaju se oslanjati na uvodnu pretpostavku (tezu) vašeg eseja.


17. Zaključak • Zaključak je uvijek jedan ulomak. • U zaključnom ulomku trebate povezati prethodna izlaganja i donijeti konačni zaključak o polaznoj tezi – prihvatiti ju ili odbaciti. • U zaključku se iznosi i vlastito mišljenje o izabranoj temi.


18. Je li dovoljno odgovoriti na smjernice? • Školski esej nije niz zadataka otvorenog tipa, već je jedinstveni zadatak. • Pristupnik treba dati odgovor na pitanja iz smjernica jer se prema njima određuje ljestvica procjene, no sastavak mora i uobličiti poštujući diskurzivna, gramatička i pravopisna pravila u cjelinu u kojoj se jasno mogu prepoznati.

 

19. Citati i parafraze • Citatom se možete poslužiti: • 1. za osnaživanje misli navodom nečijih izvornih riječi • 2. za potvrdu vlastite misli tuđim mišljenjem • 3. za uvrštavanje slikovitog, sretnog izraza kojega pisca u svoj tekst • 4. radi isticanja da su nečije riječi glavna teza autorova teksta • 5. radi ilustracije specifičnosti nečijega stila. • Težak, S. 2003. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. ŠK. Zagreb


20. Kako biti zanimljiv? • Nemojte se ponavljati (u citatima, frazama, izrazima, sličnim početcima, usporedbama). • Pišite o zadanoj temi iz nove perspektive. • Pokušajte temu prikazati na nov i nepoznat način. • Iznesite svoj stav jasno i potkrijepite ga valjanim primjerima i argumentima. • Služite se slikovitim izrazima i aforizmima. • Pišite standardnim i razumljivim jezikom.


21. VREDNOVANJE • Ocjenjivači, posebno poučeni i trenirani za ocjenjivanje školskih eseja, uz pomoć ljestvica procjene vrednuju ispit. Ispit vrednuju dva ocjenjivača. Uzima se ocjena povoljnija za pristupnika.


22. Ljestvica za vrednovanje


23. Posebne situacije Školski esej ne će se vrednovati i dobit će nula (0) bodova: • ako se pristupnik nepristojno izražava • ako pristupnik nije napisao tekst u obliku školskogaeseja • ako pristupnik crta, ilustrira na listu za školski esej • ako pristupnik nije odgovorio na zadani zadatak (promašena tema) • ako ima nedovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10% od donje granice broja riječi) • ako je rukopis potpuno nečitak • ako je napisan velikim tiskanim slovima.

 

24. Najčešće pravopisne pogreške • pisanje velikog i malog slova u vlastitih imena • pisanje imena iz stranih jezika (čuvanje osnove riječi) • pisanje zareza (suprotnost, vokativnost, naknadno dodana misao, inverzija, nizanje) • pisanje navodnika (gornji i donji navodnik) • pisanje interpunkcijskih znakova u navođenju • pisanje glasova č/ć, ije/je, h, j


25. Najčešće gramatičke i leksičke pogreške • deklinacija imenica stranoga podrijetla (kakadu, žiri) • genitiv množine imenica ženskoga roda • vokativ imenica • glagolska i pridjevska rekcija • sročnost subjekta i predikata • prijedložno-imenička veza i izrazi (prijedlog kroz, prijedlog s/sa, prijedlog oko i sl.) • značenjske veze riječi (kolokacije) • neprikladno značenje riječi (konotacije)


26. Tehnički opis ispita • Ispit se piše 160 minuta. • Ispit stiže u sigurnosnoj vrećici i mora sadržavati: ispitnu knjižicu, list za školski esej, list za koncept, dva lista za ocjenjivače. • Pristupnik mora pozorno pročitati opće upute. • Esej treba napisati olovkom koja piše plavom ili crnom bojom. • Ocjenjuje se samo list za školski esej (ne list za koncept).

 

Nataša Sajko, prof. mentor Medicinska škola Varaždin

 

Kako da vaše dete zavoli knjigu 

Kako napisati esej 

Kako napisati pismeni zadatak 

Kako pisati dnevnik čitanja lektire

Kako poboljšati pamćenje pri učenju 

Kako uspešno učiti

Kreativno pisanje eseja o književnom delu 

Kreativno pisanje romana - kako piše Umberto Eko 

Upute kako napisati lektiru

Usporedni esej - Bijeg - Povratak Filipa Latinovića

Usporedni esej - Tri notturna

loading...
6 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Kako napisati uspješan esej na državnoj maturi

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u